Plastic Drawdown

Μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης

το Plastic Drawdown είναι σήμερα η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για να κατανοήσουν οι κυβερνήσεις τις πλαστικές ροές απορριμμάτων και να βελτιστοποιήσουν τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει μια μεθοδολογία-σφήνα για τη στήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για τον ταχύ εντοπισμό των βασικών πλαστικών ροών και τη βελτιστοποίηση και αποτελεσματική παρέμβαση πολιτικής για τη μείωση της ροής της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.

«Ένας υγιής πλανήτης δεν χρειάζεται μόνο χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Χρειάζεται να αναγεννήσουμε όλα τα οικοσυστήματά μας. Τα ποτάμια και οι θάλασσές μας πνίγονται από τα πλαστικά. Η το Plastic Drawdown) είναι σημαντικό εργαλείο για να σταματήσουμε τη ροή των πλαστικών απορριμμάτων στις θάλασσες και τους ωκεανούς». Paul Hawken
Δημιουργός

Γιατί Plastic Drawdown?

Η πλαστική ρύπανση είναι ένα πιεστικό παγκόσμιο πρόβλημα με πολλές διασυνοριακές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες μεγεθύνονται από τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, την ταχεία οικονομική ανάπτυξη και την παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα κατανάλωσης προϊόντων μιας χρήσης.

Τα πλαστικά βρίσκονται πια και στους πιο παρθένους και απομακρυσμένους οικοτόπους του πλανήτη μας. Όλο και πληθαίνουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν βλάπτουν μόνο την πολύτιμη άγρια ​​φύση και τα οικοσυστήματα, αλλά διαπερνούν ακόμα και την τροφή που τρώμε και τον αέρα που αναπνέουμε.

Για περισσότερο από μια δεκαετία, τόσο οι περιβαλλοντικές οργανώσεις όσο και οι κυβερνήσεις υποστήριξαν μια σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πλαστικών απορριμμάτων και της ρύπανσης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της προσπάθειας ήταν αντιδραστικό και μη εξειδικευμένο. Διαθέτουμε πολλές από τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται. Για την επιτυχία χρειαζόμαστε τώρα ταχεία βελτιστοποίηση πολλαπλών λύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε συστημικό επίπεδο.

Tο Plastic Drawdown το επιτρέπει αυτό μέσω μιας λεπτομερούς και περιεκτικής προσέγγισης για την αξιολόγηση της διαρροής πλαστικών. Περιλαμβάνει ένα πλήρως ανεπτυγμένο εργαλείο αξιολόγησης πολιτικής, που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εντοπίζουν γρήγορα τις βασικές πλαστικές ροές απορριμμάτων, καθώς και τις πολιτικές για να σταματήσουν τη ροή της θαλάσσιας ρύπανσης.

Tο Plastic Drawdown εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, την Ινδονησία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιείται επίσης στο έργο μας με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τον εντοπισμό στρατηγικών ευκαιριών μείωσης των πλαστικών σε όλες τις χώρες της Κοινοπολιτείας.

Tο Plastic Drawdown χρησιμοποιεί μια προσέγγιση τεσσάρων φάσεων που οδηγούν στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των ροών και των διαρροών πλαστικών απορριμμάτων, στην κατανόηση των παρεμβάσεων της δημόσιας πολιτικής και στην αποτελεσματικότητά τους, καθώς και σε ένα πρότυπο εργαλείο-σφήνα που επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να δημιουργήσουν και να συγκρίνουν πολλαπλές πολιτικές. Αυτό περιγράφεται περαιτέρω στα ακόλουθα βήματα 1-4.

© credits

01. Μοντελοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων μιας χώρας και του πώς αυτό αλλάζει μέχρι το 2030

Η Το Plastic Drawdown συνδυάζει τα στοιχεία των απορριμμάτων σε επίπεδο χώρας με τα στοιχεία για την κατανάλωση συγκεκριμένων αντικειμένων για 24 μακροπλαστικά αντικείμενα που καλύπτουν περίπου το 95% των παράκτιων απορριμμάτων και για πέντε μικροπλαστικά αντικείμενα με βάση τα δεδομένα εκπομπών. Προβλέπει το πώς ο όγκος των απορριμμάτων για κάθε αντικείμενο αλλάζει χρόνο με το χρόνο με τη συνηθισμένη πρόβλεψη μέχρι το 2030.

02. Χαρτογράφηση των διαδρομών των απορριμμάτων και εντοπισμός των σημείων διαρροής

Η Το Plastic Drawdown προβλέπει το πώς ο όγκος των απορριμμάτων για κάθε αντικείμενο μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου και πώς τα πλαστικά ρέουν μέσα από τις διαδρομές απορριμμάτων. Ποσοτικοποιεί το ποσοστό που συλλέγεται από τις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, πού διαρρέει από το σύστημα, και τι διαχέεται σε ποτάμια και θάλασσες.

Common Seas Flow Diagram Outlined

03. Ανάλυση του αντικτύπου των βασικών πολιτικών

Μια σφαιρική ανάλυση πολιτικής χρησιμοποιεί τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για τον προσδιορισμό του αντικτύπου των διαθέσιμων παρεμβάσεων πολιτικής. Η ανάλυση ποσοτικοποιεί τις πιθανές μειώσεις στη μάζα της παραγωγής ή της διαρροής πλαστικών σε ποτάμια και θάλασσες. Ο αντίκτυπος που διαμορφώνεται μπορεί να προσαρμοστεί από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ώστε να παρουσιάσουν έναν περισσότερο ή λιγότερο αισιόδοξο αντίκτυπο πολιτικής, ανάλογα με τις προτεραιότητές τους και τις δυνατότητες εφαρμογής.

Diagram 06

04. Χαρτογράφηση της διαδρομής προς τη δραστική μείωση των θαλάσσιων πλαστικών

Το μοντέλο Plastic Drawdown απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο ο όγκος των μακρο- και μικροπλαστικών που εισέρχονται ή διαρρέουν από τη διαδρομή πλαστικών απορριμμάτων αλλάζει με την εφαρμογή κάθε πολιτικής. Το κύριο αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο-σφήνα που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο κάθε πολιτική μειώνει την διαρροή πλαστικών που εκτιμάται μέσα από την συνηθισμένη πρόβλεψη έως το 2030.

Μέσα από απλά στοιχεία ελέγχου χρηστών, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν πολιτικές, να διερευνήσουν τα χρονικά πλαίσια και τα αποτελέσματα αλληλουχίας, και να κατανοήσουν το πώς τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια πολιτικής επηρεάζουν τον όγκο των πλαστικών που εισέρχονται σε ποτάμια και θάλασσες.

Το μοντέλο αποτελεί μέρος μιας συμμετοχικής διαδικασίας με την οποία οι ενδιαφερόμενοι δίνουν προτεραιότητα σε βασικές πολιτικές και συμφωνούν σε ένα σχέδιο δράσης για επανεξέταση και εφαρμογή σε επίπεδο πολιτικής, θεσμών, ρυθμιστικών αρχών και ενδιαφερομένων.

Σχετικές ειδήσεις

Learn about our other programmes

Learn about our countries

Sign up to our newsletter to learn more about our upcoming programmes

academy icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-next icon arrow-right icon black-arrow icon clean-blue-alliance icon close icon download icon drawdown icon facebook icon heart icon human-health icon instagram icon letter icon link icon linkedin icon logo-circle-only icon mail icon play icon reset icon search icon strapline icon tick icon translate icon twitter icon youtube icon